Zoeken

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor levering aan Consument 

Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
Kevershop : de gebruiker van de Algemene Voorwaarden; 
Consument: een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep: 
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kevershop en de Consument; 
Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een produkt ,die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de on-line shop van Kevershop gesloten worden en waarbij Kevershop partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen Consument en Kevershop middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden accepteert u uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden.. 
2.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijk goedkeuring door Kevershop worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven. 
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden , en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeven van Kevershop worden bedwongen, worden evenzeer bedwongen ten behoeve van door Kevershop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 
2.4 Kevershop heeft alle recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar on-line shop te wijzigen. 

Artikel 3. Aanbiedingen/offertes en overeenkomsten 
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Kevershop om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of is naar datum bepaalbaar. 
3.2 De overeenkomst tussen Kevershop en Consument komt tot stand op het moment dat Consument de bestelling heeft geplaatst in de online-shop van Kevershop middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier in de online-shop van Kevershop. 
3.3 Nadat Kevershop de bestelling van Consument heeft ontvangen, zal Kevershop. Consument meteen via e-mail een ontvangstbevestiging sturen. Daarna onvangt Consument een e-mail met de kosten van het/de bestelde produkt(en), verzendkosten en eventuele rembourskosten (totaal kosten) met de datum van verzending bij Tnt post door Kevershop 
3.4 Alle opgaven door Kevershop van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Kevershop kan er echter niet voor instaan dat zich terzaken geen afwijkingen zullen voordoen. 
3.5 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Kevershop niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. 

Artikel 4. Privacy/Klantnummer 
4.1 Kevershop zal de persoonsgegevens van Consument verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden, en voegt hier alleen een klantnummer toe. Deze bestanden zullen alleen voor gebruik van Kevershop beschikbaar zijn. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van consument is door Kevershop kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met Consument is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan Consument persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuws. Gegevens van Consument zullen niet aan derden worden verstrekt. 
4.2 De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, zijn alle gegevens die Consument invult op het bestelformulier in de on-line shop van Kevershop 
4.3 Indien Consument geen prijs stelt op het door Kevershop doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of nieuws, kan Consument dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Kevershop laten weten. Kevershop zal deze verwerking van persoonsgegevens van Consument dan onmiddelijk doen stopzetten. 

Artikel 5. Prijzen 
5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen in Kevershop on-line shop uitgedrukt in Euro's (EUR), en zijn deze inclusief BTW. 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud 
6.1 Kevershop blijft eigenaar van het geleverde produkt tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. 

Artikel 7. Betalingen 
7.1 U kunt bij ons betalen met de volgende opties. Sisow : Betaal handig en snel met Ideal, PayPal Creditcard of Mister Cash. U wordt bij het afrekenen doorverbonden naar Sisow met een beveiligde verbinding en u kunt daar de betaling overmaken via een van de voorgenoemde opties.
7.2 Of u kiest voor de betaling onder rembours, dan betaald u bij aflevering bij u thuis aan de postbode, hiervoor worden wel € 6,00 rembourskosten in rekening gebracht.
7.3 Indien betaling niet contant plaats vindt dient deze te geschieden door vooruitbetaling op bankrekeningnummer P0246059 van de ING bank t.n.v. HobbyCar Tilburg voor Nederland.
of op bankrekeningnummer BE50 0000 3807 4318 van Bpost t.n.v. Hobbycar Tilburg voor België.
7.4 Indien de betaling op rekening is overeen gekomen vindt dient deze te geschieden door storting op rekening P0246059 t.n.v. Hobbycar Tilburg. binnen 10 dagen na factuurdatum. 
7.5 In het geval betalingstermijn wordt overschreden, is Kevershop gerechtigd vanaf de vervaldatum van de faktuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor de gehele maand wordt berekend. Kevershop zal bij overschrijding van de betaaltermijn een herinnering sturen. Bij de 2e herrinering worden € 15,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.
7.6 Indien de klant na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Kevershop het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-)kosten aan de klant door te berekenen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voorzover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt. 
7.7 Bij niet nakomen door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Kevershop gerechtigd de overeenkomst met onmiddelijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichting op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgaaf van redenen de toegang tot het systeem van Kevershop te weigeren. 

Artikel 8. Reclames/Garantie 
8.1 De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, toch in ieder geval binnen zo'n kort mogelijk termijn te onderzoeken. Daarbij onderzoekt de consument de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde produkt. 
8.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen enkele dagen na levering schriftelijk of per e-mail aan Kevershop te worden vermeld. 
8.3 Kevershop garandeert dat de te leveren produkten voldoen aan de normale eisen en normen welke aan deze produkten worden gesteld. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 
9.1 Kevershop is niet aansprakelijk voor schade aan de produkten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties terzaken. 
9.1a Kevershop is niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan orginele verpakking van de verzonden produkten, daar deze schade kan ontstaan door de verzending van het product, en Kevershop deze verzending uit handen geeft aan TPG. 
9.2 Kevershop Is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Consument of een derde ter zake van (in het gebruik van) de produkten mocht lijden.Hieronder is mede begrepen winstverlies, verlies van gegevens en immateriële schade. 
9.3 Wanneer de producent van een gebrekkig produkt aansprakelijk is voor de vervolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Kevershop beperkt tot herstel of vervanging van het produkt dan wel terugbetaling van de koopprijs. 
9.4 Onverminderd en bovenstaande is Kevershop niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig gebruik van Consument. 
9.5 De informatie, prijzen, produkten, afbeeldingen en services die in de on-line shop zijn opgenomen kunnen onvolkomendheden bevatten. Er worden periodiek veranderingen aangebracht in de informatie in deze on-line shop. Kevershop en haar respectieve leveranciers staan niet in voor de volledige betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van informatie, produkten, afbeeldingen en services. De informatie, produkten, afbeeldingen en service worden onder voorbehoud geleverd. 
9.6 Alle rechten die in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk zijn verleend worden voorbehouden. 

Artikel 10. Retourgarantie 
10.1 Consument heeft het recht de afgeleverde producten terug te zenden indien dit gebeurd onder de door Kevershop gestelde voorwaarden. 
10.2 Op of aan het afgeleverde produkt mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde produkt dient in ongeschonde staat te zijn, alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen te worden bijgevoegd bij de retourzending. 
10.3 De kosten voor frankering van de retourzending zijn voor Consument tenzij in onderling overleg en of schriftelijk anders is bepaald. 
10.4 De retour zendingen worden alleen geaccepteerd als deze zijn gefrankeerd en voorzien van een pakketzegel € 5,50 tot 5Kg, ongefrankeerde retourzendingen worden permanent door ons geweigerd en komen dus weer retour naar klant welke ook de kosten hiervoor betaald € 11,90. 

Artikel 11. Levering/Deellevering/Verzending 
11.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bepaalt Kevershop de wijze van verzending en geschiedt levering af winkel/magazijn van Kevershop. 
11.2 De Consument is verplicht de gekochte produkten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. 
11.3 Indien de Consument de afnamen weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instrukties, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde produkten worden opgeslagen voor risico van de Consument nadat Kevershop hem heeft verwittigd. De Consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. 
11.4 Komen Kevershop en Consument bezorging overeen, dan zijn deze kosten voor rekening van Consument, de administratie/verzendkosten welke wij in rekening brengen binnen Nederland en België bedragen € 6,50, en onder rembours € 6,50 extra. Voor bestellingen onder de € 10,00 worden € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bestellingen boven € 125,- worden franco verzonden.(Buiten Nederland en België gelden anderen tarieven v.w.b. de administratie/verzendkosten deze zijn per E-mail opvraagbaar) 
11.5 Indien is overeengekomen dat de levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Kevershop de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
11.6 Indien niet alle bestelde artikelen voorradig zijn kan Kevershop overgaan tot een deellevering, Kevershop verzend dan de bestelde artikelen welke voorradig zijn, en levert de overige bestelde artikelen binnen 3 weken na exclusief verzendkosten, kan Kevershop. binnen deze termijn niet aan deze verplichting voldoen zal zij dit deel van de bestelling laten vervallen. 
11.7 Indien Kevershop gegevens behoeft van de Consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Consument deze aan Kevershop beschikbaar heeft gesteld. 
11.8 Indien Kevershop een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze inducatief. Een opgegeven termijn is dan ook nimmer het fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er spraken is van overmacht. Bij overschreiding van dit termijn dient de consument Kevershop per brief,fax of e-mail in gebreke te stellen. 

Artikel 12. Overmacht 
12.1 Indien Kevershop door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Consument kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. 
12.2 Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht dit rechtvaardigt. 
12.3 Ingeval van overmacht heeft Consument geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Kevershop als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 
12.4 Kevershop zal Consument zo spoedig mogelijk van een (dreigende)overmacht op de hoogte stellen. 

Artikel 13. Geschillen 
13.1 De rechter in de vestigingsplaats van Kevershop is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Kevershop het recht de geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

Artikel 14. Toepasselijk recht/Bevoegde rechter 
14.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
14.2 De toepassing van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. 
14.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of deze overeenkomst zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden beslecht door de desbevoegde rechter in het arrondisement van Kevershop